Datos de rendición das Contas Xerais das entidades locais de Galicia

Resumo xeral da rendición Cadro de mando que pretende ofrecer unha visión xeral da rendición da conta xeral do exercicio seleccionado. As gráficas son interactivas: permiten modificar as cifras amosadas seleccionado a provincia, tipo de entidade e tramo de poboación. Máis información
Estado de rendición Información de detalle da rendición da conta xeral seleccionada. Pódese seleccionar unha entidade e un exercicio, unha entidade e varios exercicios, varias entidades e varios exercicios ou calquera outra combinación dispoñible cos selectores. Máis información
Evolución da rendición Resumo xeral que pretende ofrecer unha visión de como evoluciona o cumprimento da obriga de render as contas xerais ao longo dos exercicios. Máis información
Índice esforzo fiscal Esforzo fiscal calculado segundo os datos de recadación dos capítulos I a III, correspondentes ao exercicio seleccionado e obtidos a partir das contas de concellos rendidas en prazo e forma. Máis información