Análise comparativos das contas xerais das entidades locais

Comparativo participación nos tributos Este indicador distribúe os ingresos procedentes da participación nos tributos do Estado e da Comunidade Autónoma entre o número de habitantes. Máis información
Comparativo magnitudes orzamentarias Este indicador compara as magnitudes aforro bruto, superávit/déficit por operacións non financeiras, remanente de tesourería para gastos xerais e endebedamento total das entidades seleccionadas. Máis información
Comparativa impostos locais por habitante Este indicador compara, para as entidades seleccionadas, os ingresos procedentes dos impostos Imposto sobre bens Inmobles (IBI),Imposto sobre actividades económicas (IAE), Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU) e Imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO). Máis información
Comparativa ingresos por multas e sancións por habitante Este indicador compara, para as entidades seleccionadas, os ingresos procedentes das multas e sancións. Máis información
Comparativo custo alumeado público Este indicador compara, para as entidades seleccionadas, o custo da prestación do servizo de alumeado público. Máis información
Comparativo custo recollida residuos Este indicador compara, para as entidades seleccionadas, o custo da prestación do servizo de recollida de residuos. Máis información
Comparativo custo limpeza viaria Este indicador compara, para as entidades seleccionadas, o custo da prestación do servizo de limpeza viaria. Máis información
Comparativo custo abastecemento domiciliario auga potable Este indicador compara, para as entidades seleccionadas, o custo da prestación do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable. Máis información
Comparativo custo do servizo cemiterios e servizos funerarios Este indicador compara, para as entidades seleccionadas, o custo da prestación do servizo de cemiterios e servizos funerarios. Máis información
Comparativo custo servizo de vías públicas Este indicador compara, para as entidades seleccionadas, o custo da prestación do servizo de vías públicas. Máis información