Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Fiscalización
XIV Encontros
Portal de
Integridade

Últimas novas

mércores, 25 Xaneiro 2023, 10:01

O Pleno do Consello de Contas, na súa sesión do 24 de xaneiro de 2023, aprobou e acordou a súa remisión ao Parlamento de Galicia e difusión do «I Informe especial de fiscalización a raíz de comunicacións».

A dita posibilidade de participación da cidadanía no control externo do sector público está prevista na Lei do Consello de Contas de Galicia como un mecanismo de fomento da participación cidadá na prevención e represión da corrupción.

No presente informe as comunicacións recibidas e admitidas a trámite polo Consello, conforme ao previsto no artigo 65 do Regulamento de Réxime Interior e o Protocolo aprobado ao efecto, fan referencia aos...

luns, 23 Xaneiro 2023, 11:59

Por acordo do Pleno do Consello de Contas de Galicia, do 23 de setembro de 2019, creouse o Premio Carlos G. Otero Díaz para promover a investigación en materias relacionadas coa prevención da corrupción nas administracións públicas e aprobáronse as súas bases reguladoras (DOG núm. 215, do 12 de novembro de 2019). 

martes, 17 Xaneiro 2023, 14:24

Publicado o «Calendario para o exercicio 2023 das obrigas de remisión de información por parte das Entidades Locais de Galicia ao Consello de Contas de Galicia», como órgano de control externo da xestión económico-financeira das Entidades Locais de Galicia.