Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2021 Resumo do estado de execución. Segundo trimestre 2021
2021 Resumo do estado de execución. Primeiro trimestre 2021
2021 TEXTO DO CONVENIO- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E O CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA, PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN.
2021 TEXTO DO CONVENIO- CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E O CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES OU EXTRACURRICULARES DO ALUMNADO DE TITULACIÓNS OFICIAI
2021 Convenios asinados en 2021
2021 Plan de traballo 2021
2020 Informe sobre o grao de implantación da Administración electrónica nas entidades locais de Galicia, exercicios 2019-2020
2020 Informe de fiscalización da Conta Xeral do Sergas. Exercicio 2020
2020 Informe económico-financeiro das entidades instrumentais autonómicas. Exercicio 2020.
2020 Informe de fiscalización da Conta Xeral das entidades locais de Galicia. Exercicio 2020.
2020 Informe de fiscalización sobre a aplicación e suficiencia dos ingresos do fondo COVID-19 para a xestión da pandemia na CA de Galicia. Exercicio 2020.
2020 Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2020.
2020 Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma. Exercicio 2020
2020 Informe de fiscalización dos Fondos Europeos. Exercicio 2020.
2020 Contas anuais do Consello de Contas de Galicia correspondentes ao exercicio 2020

Páxinas