Pleno do Consello de Contas de Galicia

Ao Pleno atribúenselle competencias en materia de fiscalización e axuizamento xunto con outras de réxime interno. A continuación detállase a súa composición.

Presidente

Vogais

Secretaria

  • Dª Ana Ornilla Gillamón