Vostede está aquí

As seccións

As Seccións de Fiscalización e Axuizamento, como órganos de goberno do Consello de Contas de Galicia, están integradas polos presidentes respectivos e polos conselleiros que ás mesmas adscriba o Pleno. Os presidentes serán designados polo Pleno por un período de tres anos e poderán ser reelixidos.

Á Sección  de Fiscalización correspóndelle, entre outras funcións, a verificación da contabilidade das entidades do sector público da Comunidade Autónoma e o exame e comprobación das súas contas.