Declaracións de actividades e de bens patrimoniais dos altos cargos

Normativa

Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia (Artigo 12.7 ).

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno (Sección 4ª “Transparencia e control de actividades e do patrimonio de altos Cargos” e artigo 43.4). Vixente desde o 06/03/2016.

Regulamento de réxime interior do Consello de Contas, aprobado pola Comisión permanente non lexislativa para as relacións co Consello de Contas do Parlamento de Galicia do 23 de febreiro de 2017 (Artigo 22 e 23).

Acordo do Pleno do 27/01/2016

Acordo do Pleno do 02/02/2018

Declaracións de actividades

Declaracións de bens patrimoniais