Vostede está aquí

Normativa

Normativa institucional

RESOLUCIÓN 14 de decembro de 2020 onde se publica Acordo 11 decembro de 2020, do Pleno do Consello de Contas, polo que se modifica o Acordo do 22 de abril de 2014 polo que se aproba a creación da sede electrónica, do selo electrónico e do CSV
RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do 30 de marzo de 2021 polo que se aproba a Instrución relativa á remisión telemática dos convenios formalizados polas entidades do sector público de Galicia e da relación anual
RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do 30 de marzo de 2021 polo que se aproba a Instrución relativa á remisión telemática dos contratos formalizados polas entidades do sector público de Galicia
Instrución da Comisión de Goberno do Consello de Contas sobre a provisión temporal mediante comisión de servizos de postos de persoal funcionario incluídos na Relación de Postos de Traballo
Instrución do Consello de Contas relativa á fiscalización das contabilidades das elección ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020
Instrución 2/2019 sobre o seguimento das recomendacións formuladas nos informes de fiscalización
Instrución 1/2019 do pleno sobre a identificación de actuacións e xestión de expedientes de fiscalización e prevención da corrupción
RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2018 pola que se dá publicidade ao Acordo do Pleno do 2 de febreiro de 2018 polo que se crea e se regula a Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental
Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Artigo 7. Modificación da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas
Regulamento de réxime interior do Consello de Contas de Galicia.
Resolución da Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) do 13 de novembro de 2015
Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas
Sitio web da IGAE "Contabilidad pública local" con información da conta en formato electrónico
Norma de creación da sede e selo electrónico no Consello de Contas
Normas reguladoras das relacións entre o Consello de Contas e o Parlamento de Galicia aprobadas pola Mesa do Parlamento
Norma de creación e funcionamento do Rexistro electrónico do Consello de Contas de Galicia
Convenio colectivo do Consello de Contas de Galicia
Sentencia do Tribunal Constitucional, 18/1991, do 31 de xaneiro
Lei 4/1986, do 26 de decembro, de modificación da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas
Lei 6/1985, do 24 de xuño, de creación do Consello de Contas
Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia (artigo 53)

Normativa sobre auditoría

Normas ISSAI-ES

Adaptación para as Institucións de Control Externo  das normas internacionais de auditoría do sector público. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150205/AnuncioO10-210115-0002_gl.html

Guías prácticas de fiscalización

Guías de fiscalización aprobadas pola Conferencia de Presidentes da Asociación de Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (Asocex)

GPF-OCEX 130: Código de ética
GPF-OCEX 1211: Guía sobre os termos do documento de inicio da auditoría
GPF-OCEX 1220: Anexo 2 - Control de calidade: Revisión do auditor encargado do traballo/técnico de auditoría
GPF-OCEX 1220: Anexo 3 - Control de calidade: auditor xefe
GPF-OCEX 1220: Anexo 4 - Control de calidade do equipo revisor da fiscalización
GPF-OCEX 1220: Anexo 5 - Control de calidade do equipo revisor do informe
GPF-OCEX 1220: Guía para o control de calidade das fiscalizacións dos OCEX
GPF-OCEX 1231: Guía para a preparación dos papeis de traballo
GPF-OCEX 1241: Responsabilidades do auditor na fiscalización con respecto á fraude
GPF-OCEX 1265: Comunicación das deficiencias no control interno
GPF-OCEX 1301: Guía sobre a planificación dunha fiscalización
GPF-OCEX 1315: Identificación e valoración dos riscos de incorrección material mediante o coñecemento da entidade e da súa contorna
GPF-OCEX 1316: O coñecemento requirido do control interno da entidade
GPF-OCEX 1317: Guía para a identificación e valoración dos riscos de incorrección material
GPF-OCEX 1321: Guía sobre a importancia relativa nas auditorías financeiras
GPF-OCEX 1403: Consideracións de auditoría relativas a unha entidade que utiliza unha organización de servicios de computación na nube
GPF-OCEX 1503: A evidencia electrónica de auditoría
GPF-OCEX 1560: Feitos posteriores
GPF-OCEX 1561: Guía sobre feitos posteriores ao peche: efectos da COVID-19
GPF-OCEX 1570: Xestión continuada
GPF-OCEX 1730: Preparación de informes de auditoría sobre os estados financeiros
GPF-OCEX 1735: As recomendacións e o seu seguemento
GPF-OCEX 1805: Preparación de informes de auditoría financeira. Consideracións especiais. Auditorías dun só estado financeiro ou dun elemento, conta ou partida específicos dun estado financeiro
GPF-OCEX 3000: Norma para a auditoría operativa
GPF-OCEX 3910: Conceptos fundamentais da auditoría operativa
GPF-OCEX 3920: O proceso de auditoría operativa
GPF-OCEX 4000: Guía para as auditorías de cumprimento
GPF-OCEX 4320: Guía sobre a importancia relativa nas fiscalizacións de cumprimento da legalidade
GPF-OCEX 5300: Directrices de auditoría
GPF-OCEX 5311: Ciberseguridade
GPF-OCEX 5312: Glosario de ciberseguridade
GPF-OCEX 5313-01: Guia básica de Ciberseguridade
GPF-OCEX 5313-02: Cuestionario Ciberseguridade
GPF-OCEX 5313-03: Programa Fichas de revision
GPF-OCEX 5330: Revision CGTI
GPF-OCEX 5330: Revisión CGTI Anexo 2-Programa de auditoría financeira
GPF-OCEX 5330: Revisión CGTI Anexo 3 Cuestionario
GPF-OCEX 5330: Revisión CGTI Anexo 4 Programa Fichas de revisión
GPF-OCEX 5340: Controis de aplicación
GPF-OCEX 5370 Guía probas de datos-ANEXOS
GPF-OCEX 5370: Guía probas de datos